outside sales representative jobs in whitecourt ab